23.3.12

Οι ισολογισμοί αλλού
Η επίμαχη διάταξη αναφέρει  πως όλες οι δημοσιεύσεις θα γίνονται πλέον στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) αλλά και στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπως ίσχυε ως σήμερα Για λόγους ασφάλειας δικαίου και προκειμένου να είναι δυνατός ο καθορισμός της πραγματικής ημερομηνίας  δημοσιοποίησης της πράξης μέσω διαδικτύου η υπόχρεη εταιρία οφείλει να ενημερώνει το Γ.Ε.ΜΗ, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ανάρτηση στο διαδικτυακό της τόπο. Μόνο στην περίπτωση  που η υπόχρεη εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει κοινοποιήσει αυτήν στο Γ.Ε.ΜΗ., η δημοσίευση θα πραγματοποιείται, πέραν του ΦΕΚ και σε μια  ημερήσια οικονομική εφημερίδα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: